Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Zasady
Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej
https://przetworyznatury.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną,
w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając
naszą Stronę. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej
„Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane
osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają
Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie
prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad. Niniejsza polityka
prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z przetworyznatury.pl Mateusz Sarna
(zwanej dalej „Przedsiębiorcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez
Przedsiębiorcę danych osobowych, prawa jednostki dotyczące jej danych osobowych,
wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.
Słownik Przez następujące określenia należy rozumieć:

 1. „Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka
  prywatności”;
 2. „Przedsiębiorca – przetworyznatury.pl Mateusz Sarna, Lindego 1, 30-148 Kraków, NIP:
  655 188 13 24
 3. „Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem
  https://przetworyznatury.pl
 4. „Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na
  rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz
  posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając
  witrynę internetową dostępną pod adresem https://przetworyznatury.pl
 5. „Usługa przesłania informacji drogą elektroniczną” – należy przez to rozumieć wysłanie emailowej wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje na temat działalności
  Przedsiębiorcy, w odpowiedzi na kontakt elektroniczny w zakładce Kontakt;
 6. „Usługi” – należy przez to rozumieć usługi oferowane przez (podmiot jego nazwa), w
  szczególności katalog działań i usług oferowanych przez Podmiot gospodarczy;
 7. „Sprzęt Użytkownika” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt
  telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet,
  lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne
  przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).
  §1. Postanowienia wstępne
 8. Niniejszą Stronę prowadzi Przedsiębiorca.
 9. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. oraz określa
  m.in. zasady kontaktu z Przedsiębiorcą, zasady gromadzenia, przechowywania i
  przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać
  przez Państwa wprowadzone poprzez Stronę wysyłając wiadomość e-mail na adresy e-mail
  podane w zakładce „Kontakt”; prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych, gdzie
  znaleźć informacje o wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies,
  wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.
 10. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i świadomie nie
  zbieramy danych osobowych takich osób.
 11. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się
  z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również
  oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki
  prywatności oraz akceptuje je.
 12. Strona może zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub
  aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie
  pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych.
  Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki
  prywatności. Po opuszczeniu naszej Strony, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania
  polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.
  §2. Wymagania sprzętowe, zagrożenia.
 13. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika wymaga posiadania przez niego Sprzętu
  Użytkownika posiadającego następujące przeglądarki: [Google Chrome, Mozilla Firefox,
  Safari, Internet Explorer, Opera].
 14. Przedsiębiorca świadczy Użytkownikom usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co
  może powodować pojawienie się na Sprzętach Użytkownika wirusów komputerowych czy też
  może wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez
  Użytkownika, pomimo zachowania przez Przedsiębiorstwo wszelkich możliwych środków
  ostrożności. Ponadto korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez
  Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą
  Użytkownik zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.
  §3. Pliki cookies
 15. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się
  komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest
  widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu
  przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika
  pola z napisem: „Akceptuję”.
 16. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w
  jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez
  Użytkownika pola z napisem: „Polityka Plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z
  komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka
  Plików cookies” znajdującej się na Stronie.
  §4. Dane osobowe
 17. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób,
  których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
 18. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa
  danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
   Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko,
   Dane Kontaktowe, obejmujące adres mailowy,
   Dane Techniczne, obejmujące [adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki,
  ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i
  inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których
  korzystają Państwo ze Strony].
 19. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest
  przetworyznatury.pl Mateusz Sarna z siedzibą w Krakowie.
 20. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności,
  przejrzystości i adekwatności.
 21. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników ze Strony.
  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w
  logach systemowych (Dane Techniczne) są wykorzystywane w celach technicznych,
  związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Strona.
 22. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanych do
  kontakt@bioczarnyczosnek.pl mogą być wykorzystane w celu dostarczenia przez
  Przedsiębiorcę Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną dla Użytkownika.
  Użytkownik może skorzystać z Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną po podaniu
  następujących danych osobowych w ramach kontaktowej wiadomości e-mail: imię, nazwisko
  oraz adres e-mail.
 23. Na Stronie nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania
  lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Przedsiębiorstwo nie
  rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
 24. W momencie, w którym korzystają Państwo z naszej Strony, może ona automatycznie
  pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców
  zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz [dzienniki
  logowania] i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na naszej
  Stronie.
  §5. Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych
  W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane
  zgodnie z celem ich przekazania. Podanie danych osobowych, o których mowa w paragrafie 4
  (z wyłączenie numeru telefonu) jest niezbędne do realizacji Usługi przesłania informacji
  drogą elektroniczną.
  §6. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe
 25. W celach wskazanych w paragrafie 5 nie możemy udostępniać Państwa dane osobowe
  osobom trzecim.
  §7. Bezpieczeństwo danych
 26. Przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych Użytkowników odbywa się z
  zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych
  osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne
  środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą,
  nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy
  dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich,
  do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności
  gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami
  Przedsiębiorstwa oraz są oni zobowiązani do poufności.
 27. Przedsiębiorstwo przyjęło odpowiednie procedury w celu postępowania w razie
  podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu
  gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.
  §8. Czas przetwarzania danych
 28. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny
  do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane, chyba że dłuższy czas wynika z
  konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź
  sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 29. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych
  osobowych, zgodnie z § 9.
 30. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając
  nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych,
  w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez
  dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.
  §9. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego
 31. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Przedsiębiorcy
  przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych
  osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania jego danych osobowych przez Przedsiębiorcę. W tym celu należy wysłać
  wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@bioczarnyczosnek.pl
 32. Zwracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące
  usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki
  prawne. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego
  żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw
  przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi
  kontaktowymi znajdującymi się w zakładce „Kontakt”.
 33. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych, korzystając z zakładki umożliwiającej wycofanie zgody. Wycofanie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania
  danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem
  zgody.
 34. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Przedsiębiorcy żądania przesłania jego danych
  osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje, innemu administratorowi danych
  osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich
  danych osobowych.
 35. Przedsiębiorca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania
  żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym
  paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym
  przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach
  niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i
  skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 36. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Przedsiębiorca może
  obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania
  są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy
  również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.
 37. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Przedsiębiorca może zażądać określonych
  informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z
  poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane
  osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
 38. Użytkownik, którego danymi osobowymi Przedsiębiorca administruje, ma prawo do
  wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na
  adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
  Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego
  Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  §10. Odpowiedzialność Przedsiębiorcy oraz zgłoszenie reklamacyjne
 39. Przedsiębiorca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie
  ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze
  Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią
  transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.
 40. Przedsiębiorca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem
  Strony na następujący adres e-mailowy: kontakt@bioczarnyczosnek.pl
 41. Przedsiębiorca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie
  poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując
  Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając
  powody podjętej decyzji.
 42. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji.
  §11. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian
 43. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to
  zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie
  istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się
  stosownego komunikatu na Stronie.
 44. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z powszechnie obowiązującymi
  przepisami prawa.
 45. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się nieważne lub
  nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień niniejszej
  Polityki prywatności.
 46. Dane kontaktowe: wskazane są w zakładce „Kontakt” – przetworyznatury.pl Mateusz
  Sarna, Lindego 1, 30-148 Kraków, telefon: 602 307 953, mail: kontakt@bioczarnyczosnek.pl.
 47. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki prywatności pozostaje dla Państwa niejasny
  uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie na adres e-mailowy
  kontakt@bioczarnyczosnek.pl lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Kontakt”.

1. Definicje 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.
2. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Konsument – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Produkt – produkt dostępny w Sklepie internetowym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
6. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://www.przetworyznatury.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktu.
7. Sprzedawca –firma przetworyznatury.pl – Mateusz Sarna, z siedzibą w Krakowie: ul. Samuela Lindego 1, 30-148 Kraków,, wpisana do CEiDG pod nr NIP: 655 188 13 24 oraz REGON: 366736690, tel. +48 602 307 953, adres poczty elektronicznej: mateusz.sarna@juridan.pl 
8. Strona – Sprzedawca lub Klient.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
2. Postanowienia ogólne 
1. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://www.przetworyznatury.pl,
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
4. Sprzedawca przewiduje następujący sposoby kontaktowania się z Klientem :
– telefonicznie
– za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
5. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.Warunki zawierania Umowy sprzedaży
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową http://www.przetworyznatury.pl, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bioczarnyczosnek.pl oraz telefonicznie: +48 602 307 953
3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8-16. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:
a) wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;
b) dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
c) wypełnić interaktywny formularz zamówienia zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
d) potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „ Kupuję i płacę ”
5. Klient poprzez kliknięcie przycisku „ Kupuję i płacę ” zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwę firmy i NIP, adres (Kraj, ulica, kod pocztowy, miasto) numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce dostawy Produktu, sposób płatności. Klient jest zobowiązany do podania kompletnych oraz prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.
7. Jeżeli Konsument składa zamówienie przez telefon, sprzedawca w terminie 3 dni potwierdzi treść zamówienia na adres e- mail wskazany przez Konsumenta lub poprzez wiadomość sms. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy będzie skuteczne, jeżeli zostanie potwierdzone wiadomością e-mail lub wiadomością sms po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.
8. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.
9. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
10. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia Produktu przez Klienta.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z propozycji dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych Zamówień Produktów.
12. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres E-mail).

4. Dostawa
1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym, dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym cena sprzedaży Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
2. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
a) Firmą kurierską InPost
3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5. Informacja o kosztach dostawy, jest dostępna na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.
6. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.
7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera klient proszony jest o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśmy klejącej lub taśmy bandującej. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane prosimy o otwarcie przesyłki w obecności kuriera i sporządzenie protokołu szkody na ewentualnie uszkodzone sadzonki oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

5. Płatność
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) Przelewem bankowym na rachunek nr: 96 1020 2906 0000 1102 0382 0891 PKO BANK POLSKI SA
b) Płatność przy odbiorze
c) Płatnością PayPal

6. Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkty – ze względu na swój charakter – zawsze muszą być zwracane za pośrednictwem Kuriera.
6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu lub na wyraźne polecenie Konsumenta – na wskazany przez niego rachunek bankowy.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Dokonywanie zwrotów możliwe jest również w SIEDZIBIE FIRMY PRZETWORYZNATURY.PL – MATEUSZ SARNA pod adresem: ul.Samuela Lindego 1, 30-148 Kraków.

7. Procedura rozpatrywania reklamacji 
1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Klientowi przysługują roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 i następne Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
3. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może –zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego – złożyć oświadczenie:
a) o obniżeniu ceny, albo
b) o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
5. W przypadku wad prawnych Produktu, Konsument ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu.
6. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, w terminie 1 roku od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ul. Samuela Lindego 1, 30-148 Kraków. 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 
1) Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
– wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży Produktu. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),
– wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
– wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą.
2) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

9. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest FIRMA PRZETWORYZNATURY.PL – MATEUSZ SARNA z Siedzibą w Krakowie: ul. Samuela Lindego 1, 30-148 Kraków, wpisana do CEiDG pod numerem nIP: 655 188 13 24, tel: +48 696 0947 16 adres poczty elektronicznej: mateusz.sarna@juridan.pl
2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
4. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wystawienia rachunku oraz nadania przesyłki. 
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże Umowy.

10. Postanowienia końcowe
1) Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.
2) O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
3) Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
4) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz dołączenie do zamówionego Produktu dowodu zakupu zawierającego specyfikację zamówienia Produktu oraz pisemnego pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży.
5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.